Previerka OPP

  • hodnotenie stavu OPP na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa
  • kontrola vypracovanej dokumentácie OPP
  • výstupom z previerky OPP je záznam obsahujúci
    • zoznam zistení, nedostatkov, odporúčaní
    • chýbajúcej dokumentácie OPP
    • upozornení na porušenia povinností vyplývajúcich z právnych a osobitých predpisov