OHSAS

Spoločnosť MELICHER ACADEMY s.r.o. poskytuje komplexné poradenské služby zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, ktorý chce vybudovať systém riadenia BOZP, v zmysle STN OHSAS 18001, za účelom vylúčenia alebo minimalizácie rizík svojich zamestnancov a ostatných zainteresovaných skupín, ktoré by mohli byť vystavené BOZP riziku súvisiacemu s aktivitami organizácie a zaistiť si súlad so svojou BOZ politikou.

 • Predpríprava spoločnosti na certifikáciu alebo recertifikáciu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SM BOZP) podľa OHSAS 18001

 • Spoluúčasť pri certifikácii alebo recertifikácii spoločnosti zo strany certifikačného orgánu

 • Interný audit 

  • plánovanie, vytvorenie, zavedenie a udržiavanie programov auditov na základe výsledkov posúdení rizík činností spoločnosti a výsledkov predchádzajúcich auditov
  • preverenie zavedenia a udržiavania SM BOZP
  • určenie, či je SM BOZP v zhode s plánovanými opatreniami a požiadavkami normy
  • plnenie politiky BOZP
  • plnenie cieľov a programov na dosahovanie cieľov v súlade s politikou BOZP
 • Vypracovanie dokumentácie BOZP v súlade s normou