ABT

poradenské služby:

 

 • v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní BOZP, najmä z hľadiska:
  • primeranosti pracovných priestorov a stavieb
  • pracovných procesov a pracovných postupov
  • pracovných prostriedkov a iných technických zariadení
  • pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia
 • pri spolupráci s inými/ viacerými zamestnávateľmi a inými skupinami osôb na spoločnom pracovisku, najmä pri:
  • prevencii
  • príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie BOZP
  • koordinácii činností
  • vzájomnej informovanosti

preventívne služby:

 

 • posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov
 • navrhovanie opatrení na vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika
 • navrhovanie ochranných opatrení a  určovanie ochranných prostriedkov
 • navrhovanie bezpečných pracovných postupov a pokynov na zaistenie BOZP
 • kontrola vykonávania opatrení pri uplatňovaní všeobecných zásad prevencie nevyhnutných na zaistenie BOZP so zreteľom na všetky okolnosti týkajúcich sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP tak, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie
 • vedenie príslušnej dokumentácie v súlade so skutočným stavom a jej pravidelné vyhodnocovanie a aktualizácia
 • kontrola dodržiavania podmienok stanovených vo vypracovanej dokumentácii, najmä:
  • zaraďovanie zamestnancov na výkon práce, ktoré nezodpovedajú ich schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti
  • zabezpečenie pitného režimu
  • riadne používanie poskytnutých osobných ochranných pracovných prostriedkov ochranných zariadení a iných ochranných opatrení
  • dodržiavanie zákazu fajčenia na pracoviskách a jeho priestoroch
  • dodržiavanie zákazu požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok v pracovnom čase a jeho vnášanie na pracoviská a jeho priestory
  • zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, na pracovisku a v jeho priestoroch
  • evidencie pracovných úrazov, iných úrazov ako pracovných úrazov a nebezpečných udalostí

iné služby:

 

 • vypracovanie odporúčaní a navrhovanie nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v oblasti BOZP a na predchádzanie vzniku nežiaducich udalostí
 • poskytovanie súčinnosti pri zisťovaní príčin a všetkých okolností vzniku pracovných úrazov a spisovaní záznamov o registrovanom pracovnom úraze
 • spolupráca s externým/i audítorom/i SM BOZP podľa OHSAS 18001:2007
 • spoluúčasť pri kontrole spoločnosti zo strany orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce
 • odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontroly