Bezpečnostnotechnické služby

Spoločnosť MELICHER ACADEMY s.r.o. poskytuje zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom komplexné poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bezpečnostnotechnické služby

  • poradenské služby
  • preventívne služby
  • iné služby

Dokumentácia BOZP

  • písomné vypracovanie vnútorných predpisov, pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP
  • písomné vypracovanie ostatných predpisov

Previerka BOZP

  • hodnotenie stavu BOZP na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa
  • kontrola vypracovaných vnútorných predpisov, pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP