Previerka BOZP

  • hodnotenie stavu BOZP na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa
  • kontrola vypracovaných vnútorných predpisov, pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP
  • výstupom z previerky BOZP je záznam obsahujúci
    • zoznam zistení, nedostatkov, odporúčaní
    • chýbajúcich vnútorných predpisov, pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP a
    • upozornení na porušenia povinností vyplývajúcich z právnych a osobitých predpisov