Služby technika požiarnej ochrany

poradenské služby:

 

 • v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní OPP

 

preventívne služby:

 

 • v oblasti OPP z hľadiska organizačného a technického zabezpečenia na pracoviskách
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • organizovanie a vykonávanie cvičného požiarneho poplachu
 • vedenie príslušnej dokumentácie v súlade so skutočným stavom a jej pravidelné vyhodnocovanie a aktualizácia
 • porovnávanie skutočného stavu pracovísk a priestorov s dokumentáciou
 • určovanie podmienok na zabezpečenie plnenia opatrení v mimopracovnom čase
 • určovanie miest a činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a navrhovanie opatrení na zabezpečenie OPP na týchto miestach a pri týchto činnostiach
 • vykonávanie kontrol:
  • trvalej voľnosti únikových ciest a východov
  • zariadení pre protipožiarny zásah
  • výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi
  • funkčnosti požiarnotechnických zariadení, požiarnych vodovodov a zdrojov vody na hasenie požiarov
  • prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení
  • označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi
  • požiarnych uzáverov (dverí) + vedenie prevádzkových denníkov

 

iné služby:

 

 • vypracovanie odporúčaní a navrhovanie nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v oblasti OPP a na predchádzanie vzniku požiarov
 • spoluúčasť pri kontrole spoločnosti zo strany orgánov vykonávajúcich štátny požiarny dozor
 • odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontroly