Ochrana pred požiarmi

Spoločnosť MELICHER ACADEMY s.r.o. poskytuje zamestnávateľovi, fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom alebo obci komplexné poradenské služby vyplývajúce z plnenia povinností na účely predchádzania vzniku požiarov ako aj na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov.

Služby technika požiarnej ochrany

 • poradenské služby
 • preventívne služby
 • iné služby

Služby preventivára požiarnej ochrany obce

 • organizovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci
 • školenie kontrolných skupín obce
 • vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce okrem dokumentácie hasičskej jednotky
 • vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci

Výkon protipožiarnej asistenčnej hliadky

 • kontrolovanie dodržiavania predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti na podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb
 • dozeranie na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru

Dokumentácia OPP

 • dokumentácia pre právnické osoby
 • dokumentácia ochrany pred požiarmi obce

Pož.- bezp. charakteristika užívanej stavby

 • vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby, vtedy ak jej projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby (pre všetky stavby, ktoré boli vyhotovené podľa predpisov platných pred účinnosťou zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku)“

Previerka OPP

 • hodnotenie stavu OPP na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa
 • kontrola vypracovanej dokumentácie OPP