Dokumentácia OPP

dokumentácia pre právnické osoby

 

 • požiarny štatút
 • požiarny poriadok pracoviska
 • požiarne poplachové smernice
 • požiarny evakuačný plán
 • požiarna kniha
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnej hliadky
 • zriadenie ohlasovne požiarov
 • poriadok ohlasovne požiarov
 • dôležité telefónne čísla
 • prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • pokyn na zabezpečenie činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • prevádzkový predpis na kontrolou požiarnych uzáverov

dokumentácia ochrany pred požiarmi obce

 

 • požiarny poriadok obce
 • zoznam objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly
 • oznámenia o nedostatkoch zistených pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol a rozhodnutia obce s uložením lehoty na odstránenie nedostatkov vrátane rozhodnutí obce o vylúčení vecí z používania
 • plány preventívnych protipožiarnych kontrol
 • zoznamy členov kontrolných skupín