Výkon protipožiarnej asistenčnej hliadky

 • kontrolovanie dodržiavania predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti na podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb
  • viac ako 500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách a amfiteátroch
  • viac ako 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu
  • viac ako 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu
  • viac ako 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu
 • dozeranie na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru
 • vykonávanie nevyhnutných opatrení pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu