Dokumentácia BOZP

Písomné vypracovanie vnútorných predpisov, pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP

 

 • príručka BOZP
 • koncepcia politiky BOZP
 • program realizácie koncepcie politiky BOZP
 • písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami
 • poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • oboznamovanie a informovanie zamestnancov
 • postup pri vzniku pracovného úrazu, nebezpečnej udalosti a závažnej priemyselnej havárie
 • postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci
 • kontrola požívania alkoholu a iných omamných a psychotropných látok
 • zabezpečenie pitného režimu na pracoviskách
 • zakázané práce tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám a zakázané práce mladistvým zamestnancom
 • register legislatívnych požiadaviek BOZP, základné pojmy a skratky
 • práca so zobrazovacími jednotkami
 • zaisťovanie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
 • ručná manipulácia s bremenami
 • určenie podmienok súvisiacich so zákazom fajčenia v priestoroch zamestnávateľa

Písomné vypracovanie ostatných predpisov

 

 • inštruktáže
 • prevádzkovo bezpečnostné predpisy
 • technologické a pracovné postupy