Bezpečnostnotechnické služby

Čítajte ďalej

Komplexné poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

Čítajte ďalej

Poskytujeme pravidelné, zrozumiteľné a preukázateľné oboznamovanie a iné vzdelávanie vrátane praktickej časti výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre BOZP.

Ochrana pred požiarmi

Čítajte ďalej

Poskytujeme komplexné poradenské služby vyplývajúce z plnenia povinností na účely predchádzania vzniku požiarov ako aj na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov.

Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Čítajte ďalej

Poskytujeme stavebníkom zabezpečenie koordinácie plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia BOZP prostredníctvom koordinátora bezpečnosti.

OHSAS

Čítajte ďalej

Poradenstvo pri budovaní systému riadenia BOZP, v zmysle STN OHSAS 18001, za účelom vylúčenia alebo minimalizácie rizík svojich zamestnancov a ostatných zainteresovaných skupín, ktoré by mohli byť vystavené BOZP riziku súvisiacemu s aktivitami organizácie a zaistiť si súlad so svojou BOZ politikou.

Právne poradenstvo

Čítajte ďalej

Naša spoločnosť spolupracuje s Advokátskou kanceláriou – JUDr. Denisa Jánošíková, advokát.