Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Spoločnosť MELICHER ACADEMY s.r.o. poskytuje stavebníkovi zabezpečenie koordinácie plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia BOZP prostredníctvom koordinátora bezpečnosti.

Služby koordinátora bezpečnosti na stavbe

 • uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie BOZP pri
  • technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať
  • určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp
 • plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom
  • uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady na zaistenie BOZP
  • dodržiavali plán BOZP
 • zabezpečenie spolupráce medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje
 • usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné
 • opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov

Vypracovanie plánu BOZP

 • ustanovenie pravidiel na vykonávanie prác na stavenisku
 • osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom